Skip to content

Assignment Isu Pembuangan Bayi Di

FAKTOR PEMBUANGAN BAYI DALAM KALANGAN REMAJA Pada abad ke-21 ini , Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangundan bersedia menongkah arus pemodenan dalam dunia global ini. Kini, Malaysia begituterkenal di mata dunia . Namun begitu,di sebalik kegemilangan ini , masyarakat Malaysiamasih dihantui satu penyakit sosial yang sudah lama bersarang dalam kalanganmasyarakat , iaitu masalah pembuangan bayi .Isu pembuangan bayi yang tidak pernahberkesudahan ini boleh dianggap sebagai satu wabak atau bencana kepada negara .Pembuangan bayi , semakin hari semakin banyak dilaporkan di dada-dada akhbar dan yangpaling menyayat hati adalah apabila terdapat bayi yang tidak berdosa dibuang sepertisampah tanpa ada sifat perikemanusiaan.Tidak dapat dinafikan pelbagai usaha telahdiambil bagi membendung penyakit sosial ini. Namun begitu , apakah punca kepadakegagalan tersebut?Antara punca kepada masalah pembuangan bayi yang kian berleluasa ini adalahkurangnya didikan agama dalam kalangan remaja.Kekurangan didikan agama yangmerupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalamkehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas .Remaja yangmelibatkan diri dalam gejala pergaulan bebas akan terdorong untuk menjalinkan hubunganbertentangan dengan hukum agama.Kesannya,remaja perempuan akan mengandung tanpaikatan yang sah.Dalam situasi tersebut , remaja yang lemah pegangan agama tidak akanteragak-agak untuk membuang atau membunuh zuriat yang dilahirkan kerana malu dantidak mahu bertanggungjawab atas zuriat tersebut.Hal ini menunjukkan peranan agamadalam kehidupan adalah amat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh danbukannya menurut hawa nafsu semata-mata .Malah, ayat al-Quran, surah Sad,ayat 26 juga

 

3

Objektif 

Mengenalpasti punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan gejala pembuanganbayi di kalangan remaja di Malaysia.

Melihat ciri-ciri sahsiah yang terdapat dalam diri remaja yang terlibat dalam isu ini.

Melihat sejauh mana perbezaan taraf kehidupan mempengaruhi mentaliti seseorangindividu berdasarkan sahsiah individu tersebut.

Metodologi Kajian

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah temubual. Temubual telah dijalankanke atas tiga orang responden yang terdiri daripada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris,pakar motivasi Universiti Pendidikan Sultan Idris,Prof Dr Salihan bin Siais,seorang ibu, PuanNooraini bt Abdullah dan seorang pelajar semester 6 Universiti Pendidikan Sultan Idris, NorFazura bt Ahmad Tarmizi. Pemilihan responden berdasarkan mentaliti dan latar belakang yangberbeza. Metodologi yang kedua ialah melalui pembacaan. Kaedah ini dilakukan melaluipembacaan surat khabar, majalah dan juga artikel yang didapati dari internet. Percambahan ideawujud apabila isu ini dikaji dengan lebih mendalam melalui pelbagai sumber yang bolehdiperolehi seperti merujuk kepada statistik kadar pembuangan bayi di Malaysia.